Popis projektu TSZ

Popis projektu: 

Cieľom projektu s názvom „TSZ -Tvorba softvéru a zariadenia je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie pomocou vývoja softvéru a mechanizmu (zariadenia) na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami“, ktoré sú dôležité a potrebné k jednoduchej komunikácii ľudí so zdravotnými a pohybovými problémami. Inovatívnym prvkom tohto projektu je vývoj produktu, ktorý v súčasnosti v SR neexistuje a značne pomôže zvýšeniu mobility zdravotne postihnutých.

Riešenie sa skladá z dvoch nosných častí:

HW zariadenie a SW aplikácia. HW zariadenie je primárne určené pre znevýhodnených spoluobčanov, ktorí potrebujú v špecifických situáciách asistenciu so vstupom do budovy a podobne. HW zariadenie je primárne určené na to, aby jeho používateľ mohol jednoducho stlačením tlačidla privolať si asistenciu, resp. opakovaným stlačením tlačidla si mohol privolať pomoc v prípade nehody, náhleho zhoršenia zdravotného stavu a pod. Zariadenie okrem stavovej informácie o type stlačenia tlačidla posiela aj GPS súradnice polohy používateľa, prípadne ďalšie potrebné údaje.

SW časť riešenia prijíma notifikácie o stlačení tlačidla, zobrazuje polohu znevýhodnenej osoby na mapovom podklade tak, aby poverený personál mohol asistovať pri vstupe do budovy.

Funkcie SW:

Popisovaný systém slúži administráciu zariadení, osôb so zdravotnými a pohybovými problémami, správa partnerov a priraďovanie geografických zón.

Užívateľské rozhranie systému je navrhnuté formou web-ovej aplikácie a je funkčné vo všetkých štandardných web prehliadačoch. Základnú funkcionalitu riešenia je možné rozdeliť do nasledujúcich funkčných celkov:

 • Správa zariadení a osôb
 • Správa partnerských zón
 • Správa alarmových stavov
 • Modul správy nazbieraných údajov

 

Popis základnej funkčností systému:

A. modul správa zariadení a užívateľov– základný administratívny modul slúži na komplexný manažment spravovaných zariadení a obsahuje nasledovnú funkcionalitu:

 • evidencia zariadenia
 • pridanie zariadenia
 • vymazanie zariadenia
 • pridanie používateľa
 • vymazanie používateľa
 • definovanie rolí užívateľov (prístupové práva)

Základný spôsob použitia modulu Správy zariadení a užívateľov je pri akejkoľvek zmene (pridaní, odobratí, odpojení zariadenia alebo užívateľa, zaradenie zariadenia do definovanej skupiny, podskupiny a podobne.). Jednotlivé zariadenia, resp. Skupiny zariadení majú následne aplikované geozóny a práva pre jednotlivých užívateľov resp. Typy užívateľov (admin, manager, user).

B. modul správy partnerských zón – umožňuje definovať geografické zóny na mape. Nastavenie a zmena  zón sa deje grafickým spôsobom a je užívateľsky definovanteľné. K danej zóne je možné definovať informácie o partnerskej organizácii a kontaktné údaje na pracovníkov, ktorí vedia poskytnúť asistenciu.

C. modul správy alarmových stavov  – slúži na zber alarmových stavov z jednotlivých zariadení a ich následnú grafickú vizualizáciu GPS pozície na mape, stavu, alarmového stavu a poskytuje aj štruktúrovaný výstup o jednotlivých alarmových stavoch zariadenia ako sú: geofetching, informácia o stave batérie ,informácia o stačení tlačidla a podobne. Jednotlivé alarmové stavy sa zobrazujú bezprostredne po tom čo sú zariadením vyslané.

D. narábanie s nazbieranými údajmi –  nazbierané údaje z jednotlivých zariadení sú uchovávané v relačnom databázovom úložisku pre potreby následného vyhodnocovania. Pre zachovanie súkromia sa odosielajú a uchovávajú údaje o polohe, iba v prípade že osoba stlačila na zariadení SOS tlačítko.

Integrácia

Integrácia Systému na evidenciu údajov z telemetrie je možné integrovať do externých systémov prostredníctvom API (rozhranie pre programovanie aplikácií). Jedným z týchto externých systémov je rozhranie pultu centrálnej ochrany, kde operátor vie kontaktovať asistenčnú službu.

GPS tracker pre sledovanie polohy osôb je kompaktné zariadenie s GNSS snímačom polohy a pripojením na sieť Internetu vecí NB-IoT, prostredníctvom ktorej hlási polohu zariadenia.

Špecifikácia HW:

 • Použitie GNSS snímača (GPS) pre zistenie polohy
 • LED svetelná dióda
 • Využitie NB-IoT siete.
 • Integrovaná anténa pre vysielanie NB-IoT.
 • Interná nabíjateľná batéria cez USB kábel.
 • Akcelerometer na pohybu.
 • SOS tlačídlo


Ovládanie

Ovládanie zariadenia je veľmi jednoduché a využíva sa k nemu SOS tlačidlo. Všetko ostatné sa deje na pozadí bez nutnosti manipulácie so zariadením. V prípade stlačenia SOS tlačidla, zariadenie odošle poslednú známu GPS pozíciu.

Fixácia GPS polohy

Po zapnutí zariadenia, prebieha fixácia na GPS satelity, v prípade zachytenia polohy zariadenie začne blikať modrá LED dióda.

Odosielanie polohy

Zariadenie odosiela svoju polohu iba pri stlačení SOS tlačidla, alebo pri vstupe do vopred definovanej partnerskej zóny. Po prijatí správy operačným strediskom, je do zariadenia je následne odoslaná spätná konfirmačná správa (blikanie zelenej LED diódy). Po úspešnom (rýchle blikanie zelenej LED diódy), alebo neúspešnom (rýchle blikanie červenej LED diódy) kontaktovaní asistenčnej služby operačným strediskom, je do zariadenia je poslaná ďalšia správa.

Alternatívne po súhlase osoby je možné na zariadení nastaviť pravidelné odosielanie polohy .

Zapnutie zariadenia

Pre zapnutie zariadenia pridržte „SOS tlačidlo“ po dobu 3 sekúnd, pokiaľ nezasvieti zelená LED dióda.

Vypnutie zariadenia

Vypnutie zariadenia pridržte „SOS tlačidlo“ po dobu 3 sekúnd, pokiaľ nezasvieti červená LED dióda.

Konfigurácia zariadenia

Pre zmenu nastavení zariadenia pridržte „SOS tlačidlo“ po dobu 10 sekúnd, pokiaľ nezasvieti modrá LED dióda.

Nabíjanie zariadenia

• Zariadenia sa nabíja pomocou štandardnej Micro USB nabíjačky. Počas nabíjania svieti červená LED.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk