Projekt: TSZ – Tvorba softvéru a zariadenia

Operačný program Ľudské zdroje

4. Sociálne začlenenie

4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným     postihnutím – softvér MRR

Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným     postihnutím – zariadenie MRR

Kód žiadosti o NFP: NFP312040Z509

Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Realizácia projektu: 01.06.2021 – 30.04.2022

Rozpočet projektu:

Celkové náklady:  103 942,50 €

Výška poskytnutého NFP:  93 548,25 €

Ciele projektu:  Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Cieľové skupiny:    osoby so zdravotným postihnutím

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie pomocou vývoja softvéru a mechanizmu (zariadenia) na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami“, ktoré sú dôležité a potrebné k jednoduchej komunikácii ľudí so zdravotnými a pohybovými problémami. Inovatívnym prvkom tohto projektu je vývoj produktu, ktorý v súčasnosti v SR neexistuje a značne pomôže zvýšeniu mobility zdravotne postihnutých.

Hlavnou aktivitou projektu je: Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím.

Hlavná aktivita pozostáva z:

1. Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím – softvér

2. Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím – zariadenie

Projekt pozostáva z podaktivít naviazaných na vývoj softvéru 1 a zariadenia 2:

1. Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím – softvér:

• Podaktivita 1/1: Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti – softvér

• Podaktivita 1/2 – Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou – softvér

• Podaktivita 1/3 – Prezentácia na domácom trhu – softvér

2. Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím – zariadenie:

• Podaktivita 1/1: Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti – zariadenie

• Podaktivita 1/2 – Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou – zariadenie

• Podaktivita 1/3 – Prezentácia na domácom trhu – zariadenie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk